Baku_S.Travel

Tel:+994 50-505-48-63-Whatsapp:+90 533-330 18 26    Tel:+994 12-566-46-17    tel:+994 50 574-55-55         bakustravel@mail.ru  facebook-Baku-S Travel  www.bakustravel.com  7/24 CALL CENTER +90 533 330 18 26

Baku_S.Travel

Tel:+994 50-505-48-63-Whatsapp:+90 533-330 18 26    Tel:+994 12-566-46-17    tel:+994 50 574-55-55         bakustravel@mail.ru  facebook-Baku-S Travel  www.bakustravel.com  7/24 CALL CENTER +90 533 330 18 26

65AZN

CASPIAN SAFARI TOURS

-Professional guide

-Lunch -Shirvan National Park

-Qobustan Musuem -Comfortable bus

-Assurance

-Offers service cafe, tea

 

Baku-S.Travel Tel:+994505054863 Tel:+994125664617 Whatsapp:+905333301826 Bakustravel@mail.ru

Baku-S.Travel Tel:+994505054863 Tel:+994125664617 Whatsapp:+905333301826 Bakustravel@mail.ru

75AZN

BAKU BY NIGHT & LIGHT CITY

-Professıonal guıde

-Panoramıc cıty vıew

-Specıal natıonal drınk offer 

-Wonderfull ambıance ın ın the  

Azerbayjan cookıng restaurant

all ınclusıve wıth musıc folk country musıc 

-Comfortable bus 

-Assuarance

 

All reservation , information ,organisation with us!!!

Все бронирование, информация, организация с нами!!!

Tüm rezervasyon, bilgi, organizasyon bizimle birlikte !!!

 In the 1st century AD The XII Legion of the Roman Emperor Domitian arrives on the territory of Gobustan, as evidenced by the rock inscription in Latin on Mount Beyukdash...

1-ci əsrdə Roma İmperatoru Domitianın XII Legionu Qobustan ərazisinə çatır, bu da Böyükşək dağında latın qaya yazısı ilə sübutdur...

 В I веке н.э. на территорию Гобустана прибывает XII легион римского императора Домициана, о чём свидетельствует наскальная надпись на латыни на горе Беюкдаш...

Lahıc — Azərbaycan Respublikasının İsmayıllı rayonunun inzibati ərazi vahidində qəsəbə. XVIII-XIX əsrlərdə Azərbaycanın misgərlik və silah istehsalı mərkəzlərindən olub....

Лагидж - поселение в административно-территориальной единице Исмаиллинского района Азербайджанской Республики. В 18-19 веках Азербайджан был одним из центров производства меди и вооружения...

Lahij is a settlement in administrative territorial unit of Ismayilli region of Azerbaijan Republic. In the 18th-19th centuries Azerbaijan was one of the centers of manufacture of copper and weaponry...

Nabran, Xəzər dənizinin sahillərində yerləşən Azərbaycanın Xaçmaz rayonunun Hudat şəhərinin yaxınlığındakı bir kənddir. Nabran ətrafındakı bütün sahil ərazisi istirahət sahəsi ...

Набрань — посёлок недалеко от города Худат в Хачмазском районе Азербайджана, расположено на берегу Каспийского моря. Вся прибрежная часть вокруг Набрани является зоной отдыха...

Nabran is a village near the town of Hudat in the Khachmaz region of Azerbaijan, located on the shores of the Caspian Sea. The entire coastal area around Nabran is a recreation area ...

 

Şahdağ Böyük Qafqazın şərq hissəsində, Azərbaycanın ərazisində Lateral Range sistemində dağ zirvəsi ...

Шахда́г - горная вершина в восточной части Большого Кавказа, в системе Бокового хребта, на территории Азербайджана...

Shahdag is a mountain peak in the eastern part of the Greater Caucasus, in the system of the Lateral Range, on the territory of Azerbaijan ...

Qəbələ — Azərbaycanda şəhər, Qəbələ rayonunun inzibati mərkəzi. 7 fevral 1991-ci ilə qədər Qutqaşen adlanmışdır...

Габала является административным центром города Габала в Азербайджане. Он назывался Гуткасен до 7 февраля 1991 года ...

Gabala is an administrative center of the city of Gabala in Azerbaijan. It was called Gutqasen until February 7, 1991 ...

Quba – Azərbaycan Respublikasının Quba rayonunun inzibati mərkəzi. Bakıdan 168 km məsafədə, Böyük Qafqazın Şahdağının şimal-şərq yamaclarında, dəniz səviyyəsindən 600 metr yüksəklikdə, Qudyalçayın sahilində yerləşir...

Губа - административный центр Губинского района Азербайджанской Республики. Он расположен на побережье Гудялчай, в 168 км от Баку, на северо-восточных склонах Шахдаги, в 600 м над уровнем моря...

Guba- administrative center of Guba district of the Republic of Azerbaijan. It is located on the coast of Gudyalcay, at 168 km from Baku, on the north-eastern slopes of Shahdaghi, 600m above sea level...